Please wait...

Có 2 kết quả tìm kiếm cho "CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN"

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU KM65+653.50 M

Admin 24/12/2019

- Vị trí tim cầu: Km65+653.50m.
- Chiều rộng cầu B=24m (0.5+10+3+10+0.5)m.
- Sơ đồ nhịp: 2x18.0m
- Chiều dài toàn cầu: L=45.195m (tính đến đuôi mố).
- Tạo dốc ngang cầu i=2% bằng thay đổi kích thước tường thân mố.

CÔNG TRÌNH: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN ĐI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA. HẠNG MỤC: CẦU CỌC 4B KM61+37.90M

Admin 24/12/2019

- Vị trí tim cầu: Km61+37.90m.
- Chiều rộng cầu B=14.5m (0.5+13.5+0.5)m.
- Sơ đồ nhịp: 1x15.0m
- Chiều dài toàn cầu: L=23.10m (tính đến đuôi mố).
- Tạo dốc ngang cầu i=2% bằng thay đổi kích thước tường thân mố.

Thong ke