Please wait...

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quyết Chiến

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Hữu Vinh

Phó TGĐ: Ông Quản Tiến Dũng

Phó TGĐ: Ông Lê Trọng Biểu

 

Thong ke