No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc
Giới thiệu về các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc

1. H§QT, Ban kiÓm so¸t, Ban Tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n truëng:

          - Héi ®ång qu¶n trÞ: gåm 5 ng­êi, Chñ tÞch vµ 04 uû viªn

          - Ban kiÓm so¸t: 03 ng­ưêi, gåm Tr­ưëng ban vµ 02 uû viªn, c¬ cÊu ®¶m b¶o theo §iÒu lÖ Tæng c«ng ty quy ®Þnh.

          - Ban Tæng gi¸m ®èc: 05 ng­êi

          Bao gåm:     - Tæng gi¸m ®èc

- 02 Phã Tæng gi¸m ®èc chuyªn tr¸ch.

                             - 02 Phã Tæng gi¸m ®èc kiªm nhiÖm.

          - KÕ to¸n tr­ưëng: 01 ngư­êi. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®ù¬c thùc hiÖn theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt KÕ to¸n thèng kª, LuËt thuÕ, §iÒu lÖ vµ Quy chÕ Tæng c«ng ty.

2. C¸c Phßng, Ban chøc n¨ng:

- Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh:      11 ngư­êi

          Bao gåm:     - Trư­ëng phßng:             01 ng­ưêi

                             - Nh©n viªn:                    10 ng­ưêi

          + TiÕp tôc tiÕp nhËn, tuyÓn dông C¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn nghµnh x©y dùng, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c chuyªn nghµnh kü thuËt kh¸c còng như­ c«ng nh©n kü thuËt bËc cao ®Ó bæ sung cho c¸c §¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc.

          + Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tham m­ưu bæ nhiÖm, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn c¸n bé, c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao nguån nh©n lùc cho Tæng c«ng ty.

          + LËp kÕ ho¹ch quy ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé kÕ cËn

          + Nghiªn cøu m« h×nh s¶n xuÊt cña c¸c §¬n vÞ, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn lư­¬ng theo Quy chÕ qu¶n lý quü tiÒn l­ư¬ng, tiÒn th­ưëng theo quy ®Þnh. T¨ng c­ưêng c«ng t¸c kiÓm tra duy tr× vµ thùc hiÖn nghiªm tóc Ph¸p luËt Nhµ nư­íc vµ c¸c Néi quy, Quy chÕ qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ban hµnh, cã chÕ ®é th­ưëng ph¹t nghiªm minh, nh»m gi÷ nguyªn kû c­ư¬ng trong mäi ho¹t ®éng SXKD cña Tæng c«ng ty.

- Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n:          06 ngư­êi

          Bao gåm:     - Tr­ưëng phßng:            01 ng­ưêi

                             - Phã phßng:                  01 ng­ưêi

                             - Nh©n viªn:                   04 ng­ưêi

+ Thùc hiÖn nhiÖm vô theo qui chÕ Tæng c«ng ty vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ luËt thuÕ ®· qui ®Þnh.

+ §µo t¹o t¹i chç, båi dư­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña ®éi ngò kÕ to¸n nh»m ®¸p øng phï hîp víi hiÖn t¹i vµ ®Þnh h­ưíng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty.

- Phßng Kü thuËt:                            06 ngư­êi

          Bao gåm:     - Trư­ëng phßng:            01 ngư­êi

                             - Phã phßng:                  01 ng­ưêi

                             - Nh©n viªn:                   04 ng­ưêi

          + Thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ ®ù¬c giao, lËp hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®óng theo luËt ®Þnh

          + T¨ng c­ưêng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, chÊt l­ưîng c«ng tr×nh, h­íng dÉn c¸c §¬n vÞ lËp hå s¬ hoµn c«ng, thanh quyÕt to¸n vµ qu¶n lý hå s¬, ®Æc biÖt quan t©m chØ ®¹o thËt tèt c«ng t¸c ATL§ trong Tæng c«ng ty, phÊn ®Êu kh«ng ®Ó x¶y ra mÊt ATL§ nghiªm träng.

          + Thùc hiÖn c«ng t¸c lËp, chØ ®¹o vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trªn ph¹m vi toµn Tæng c«ng ty.

          - Ban QLDA                            04 ngư­êi

          Bao gåm:    - Trư­ëng ban:         01 ngư­êi

                             - Phã ban:              01 ng­ưêi

                             - Nh©n viªn:           02 ngư­êi

          + Khi cÇn nhu cÇu c«ng viÖc bè trÝ ®ñ sè l­ưîng vµ chÊt lư­îng C¸n bé ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­ưîc giao

+ LÜnh vùc ®Çu t­ư kinh doanh c¸c dù ¸n lµ lÜnh vùc kinh doanh ®Æc biÖt quan träng nã quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn t¨ng nhanh vèn ho¹t ®éng vµ t¨ng tÝch luü cho Tæng c«ng ty. Do ®ã cÇn tËp trung l·nh ®¹o, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ®Ó lÜnh vùc ®Çu tư­ c¸c dù ¸n kh«ng ngõng ph¸t triÓn ngang tÇm víi lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.

3. §¬n vÞ trùc thuéc

+ Tæng c«ng ty hiÖn cã 15 §¬n vÞ trùc thuéc gåm 4 XÝ nghiÖp vµ 11 §éi x©y l¾p.

          + C¬ cÊu tæ chøc gåm: Gi¸m ®èc XN (§éi tr­ëng); Phã gi¸m ®èc XN (§éi phã) bè trÝ tèi thiÓu 02 C¸n bé kü thuËt, 01 kÕ to¸n, 01 thèng kª, 01 thñ quü kiªm thñ kho vËt tư­, c«ng nh©n kü thuËt vËn hµnh m¸y thi c«ng vµ c«ng nh©n kü thuËt chuyªn ngµnh x©y dùng.

          + Tæng c«ng ty tiÕp tôc cñng cè, kiÖn toµn s¾p xÕp l¹i c¸c XÝ nghiÖp, §éi x©y l¾p, tËp trung x©y dùng cho c¸c §¬n vÞ ph¸t triÓn m¹nh trªn c¬ së:

*Th­ực hiÖn tèt Quy chÕ, x¸c ®Þnh râ rµng, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña §¬n vÞ ®èi víi Tæng c«ng ty.

          * Cñng cè, bæ sung c¸n bé ®Ó x©y dùng mét sè §¬n vÞ x©y l¾p hiÖn cã thµnh c¸c §¬n vÞ ®ñ m¹nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng, c¸c c«ng tr×nh cã kÕt cÊu phøc t¹p, gi¸ trÞ s¶n l­ưîng lín ®¸p øng t×nh h×nh ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty c¶ trong hiÖn t¹i vµ t­ư¬ng lai.

 


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 618
  • Tất cả: 38,398